BẢNG GIÁ GIẶT ĐỆM TẠI GIẶT LÀ AZ LAUNDRY HẢI PHÒNG

STTLoại đệmĐVT Đơn giá Mô tả
 

Đệm bông ép

 
Đệm bông ép (1,2 x 2,0)m dầy 5cmChiếc190,000
 dầy 10 cmChiếc210,000
dầy 15 cmChiếc230,000
dầy 18 cmChiếc250,000
Đệm bông ép (1,4-1,6) m x 2,0m, dầy 5cmChiếc230,000
 dầy 10 cmChiếc250,000
dầy 15 cmChiếc270,000
dầy 18 cmChiếc290,000
Đệm bông ép (1,8m x 2,0m) dầy 5cmChiếc250,000
dầy 10 cmChiếc270,000
dầy 15 cmChiếc290,000
dầy 18 cmChiếc310,000
Đệm bông ép (2, 0 m x 2,0m) dầy 5cmChiếc270,000
dầy 10 cmChiếc290,000
dầy 15 cmChiếc310,000
dầy 18 cmChiếc330,000

Đệm lò xo

IIĐệm lò xo (1,2m x 2,0m) dầy 20cmChiếc300,000
dầy 25 cmChiếc320,000
dầy 30 cmChiếc360,000
dầy 35 cmChiếc400,000
Đệm lò xo (1,4-1,6)m, dầy 20cmChiếc340,000
dầy 25 cmChiếc380,000
dầy 30 cmChiếc490,000
dầy 35 cmChiếc480,000
Đệm lò xo (1,8m x 2,0m), dầy 20cmChiếc380,000
dầy 25 cmChiếc420,000
dầy 30 cmChiếc530,000
dầy 35 cmChiếc580,000
Đệm lò xo (2,0 m x 2,0m), dầy 20cmChiếc400,000
dầy 25 cmChiếc450,000
dầy 30 cmChiếc580,000
dầy 35 cmChiếc630,000
III

Đệm cao su

 
Đệm cao su (1,2 m x 2,0m) dầy 5cmChiếc260,000
dầy 10 cmChiếc280,000
dầy 15 cmChiếc300,000
dầy 20 cmChiếc320,000
Đệm cao su (1.4-1,6) m  dầy 5 cmChiếc300,000
dầy 10 cmChiếc330,000
dầy 15 cmChiếc360,000
dầy 20 cmChiếc380,000
dầy 25 cmChiếc400,000
Đệm cao su (1,8 m x 2,0m) dầy 5cmChiếc330,000
dầy 10 cmChiếc350,000
dầy 15 cmChiếc380,000
dầy 20 cmChiếc410,000
dầy 25 cmChiếc450,000
Đệm cao su (2,0 m x 2,0m), dầy 5cmChiếc350,000
dầy 10 cmChiếc380,000
dầy 15 cmChiếc400,000
dầy 20 cmChiếc450,000
dầy 25 cmChiếc500,000

Dịch vụ thêm:

  
– Giao nhận tại nhà+ 50.000đ
– Giặt tại nhà+100.000đ